ජෝස් ඇල්ෆෝසියා

පොදුවේ නව තාක්‍ෂණයන් හා විශේෂයෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පිළිබඳ යාවත්කාලීනව සිටීමට මම කැමතියි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය හා අධ්‍යාපනය සමඟ ඇති සම්බන්ධය ගැන මම විශේෂයෙන් උනන්දු වෙමි, එබැවින් මෙම අංශයට සම්බන්ධ ගූගල් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ යෙදුම් සහ නව ක්‍රියාකාරිත්වයන් සොයා ගැනීමට මම සතුටු වෙමි.

ජෝස් ඇල්ෆෝසියා 918 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත