පැකෝ එල් ගුටරෙස්

Google ත අතීතයේ සිටම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පරික්ෂා කිරීම, ගූගල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිළිබඳ මගේ උනන්දුව නිසා මට දැරිය හැකි සියලු උපාංග අත්හදා බැලීමට අවශ්‍ය වේ. මම ඒවා සංසන්දනය කිරීමට, ඒවායේ ලක්ෂණ විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන සෑම දෙයක්ම සොයා ගැනීමට කැමතියි.