අපගේ නොමිලේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයට දායක වන්න

ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනය ගැන ඔබ සියල්ල දන්නා බව ඔබ සිතුවා නම්, ඔබ වැරදියි! අපගේ සම්පාදනය සමඟ අපි ඔබව පුදුමයට පත් කරන්නෙමු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සඳහා උපක්‍රම 12 ක්, ඔබ සූදානම්?