ගොග්ල්ඩ්

ගූගල්ලියාඩෝස් යනු ගූගල් සහ එහි සේවාවන් සහ යෙදුම් සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සහ ගූගල් හි වඩා විශාල හා ක්‍රියාකාරී වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එය දැනට ඇන්ඩ්‍රොයිඩිස්.කොම් සමඟ ඒකාබද්ධ වී ඇත.

ගූගල්ලිසාඩෝස් විසින් 231 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත