ලුයිස් ලෝපෙස්

දිවා කාලයේ ලේඛකයා, රාත්‍රියේ සංවර්ධකයා, නිදහස් මෘදුකාංග සහ හරිත තාක්‍ෂණයන්හි විශ්වාසවන්ත අනුගාමිකයෙක්. ලෝක ලිපිය ලිපියකින් ජය ගැනීම.

ලුයිස් ලෝපෙස් 103 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත