ඇල්ෆොන්සෝ ඩි ෆ්‍රූටෝස්

නව තාක්‍ෂණයන් හා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සඳහා ඇති මගේ ආශාව ඒකාබද්ධ කිරීම, මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිළිබඳ මගේ දැනුම සහ අත්දැකීම් බෙදාහදා ගන්නා අතරම එහි වැඩි වැඩියෙන් විශේෂාංග සොයා ගැනීම මා ආදරය කරන අත්දැකීමකි.

ඇල්ෆොන්සෝ ඩි ෆ්‍රූටෝස් 1235 දෙසැම්බර් සිට ලිපි 2010 ක් ලියා ඇත