මිගෙල් හර්නාන්ඩස්

2010 සිට සියලු වර්ගවල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග විශ්ලේෂණය කිරීම. ඒවා පා .කයන් වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකිවන තාක්ෂණික දියුණුව පිළිබඳව ගැඹුරින් දැන ගැනීම වැදගත්ය. "සෑම දෙයක්ම පිරිවිතර නොවේ, ජංගම දුරකථන වල අත්දැකීමක් තිබිය යුතුය" - කාල් පී.

මිගෙල් හර්නාන්ඩස් 67 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත