මිගෙල් ගැටන්

කුඩා කල සිටම තාක්ෂණය පිළිබඳ දැඩි ආශාවක්. වෙළඳපොළට පැමිණෙන සියලු වර්ගවල ගැජට් එකතු කරන්නා. සෑම විටම මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩිස් විසින් අතහැර දමා මෙම විශිෂ්ට බ්ලොග් අඩවියේ ලියමි.

මිගෙල් ගැටන් 60 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2009 ක් ලියා ඇත