පැබ්ලෝ අපරිසියෝ

මම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවලට කැමතියි. මගේ විශාල ඇබ්බැහි වීම නම්, සියලු වර්ගවල සංගීතයට සවන් දීම සහ මගේ සීමාවන් ඉඩ දෙන ගිටාරය සහ බාස් සමඟ වාදනය කිරීමයි. සෑම නව දිනයක් සමඟම, මගේ තවත් දුෂ්ටකමක් වැඩි වේ: මවුන්ටන් බයිසිකලය රැගෙන මා දන්නා මාර්ගවල සහ මා සොයා ගන්නා වෙනත් මාර්ගවල ගමන් කිරීම.

පැබ්ලෝ අපරිසියෝ 21 මාර්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත