නෙරියා පෙරෙයිරා

මගේ පළමු දුරකථනය මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්ථාපනය කළ HTC දියමන්ති ය. ඒ මොහොතේ සිට මම ගූගල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ ආදරයෙන් බැඳුණා. තවද, මම මගේ අධ්‍යයන කටයුතු ඒකාබද්ධ කරන අතරම, මගේ මහත් ආශාව: ජංගම දුරකථන.

නෙරියා පෙරෙයිරා විසින් 588 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත