ඩැනී ප්ලේ

මම 2008 දී ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමඟ HTC සිහිනයක් සමඟ ආරම්භ කළෙමි. මගේ ආශාව එම වසරේ සිට උපත ලැබුවේ මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ දුරකථන 25 කට වඩා තිබීමෙනි. අද මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇතුළු විවිධ පද්ධති සඳහා යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම අධ්‍යයනය කරමි.

ඩැනී ප්ලේ විසින් 1053 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත