ඩැනී ප්ලේ

මම 2008 දී HTC Dream එකකින් Android සමඟ ආරම්භ කළෙමි. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ දුරකථන 25කට වඩා තිබූ මගේ ආශාව එම වසරේ සිට ආරම්භ විය. අද මම Android ඇතුළු විවිධ පද්ධති සඳහා යෙදුම් සංවර්ධනය අධ්‍යයනය කරමි.

ඩැනී ප්ලේ විසින් 1426 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත