ජේ. වර්ගාස්

ඇන්ඩලූසියානු, පරිගණක විද්‍යා ist, බ්ලොගර් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නා. එය කුඩා ය, නමුත් එය මා ගැන බොහෝ දේ කියයි.

ජේ. වර්ගාස් විසින් 49 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත