ක්‍රිස්ටිනා ටොරස් ස්ථානගත කිරීමේ රූපය

මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වමි. සෑම දෙයක්ම යහපත් කළ හැකි බව මම විශ්වාස කරමි, ඒ නිසා මම මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන දැන ගැනීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට මගේ කාලයෙන් හොඳ කොටසක් වැය කරමි. එබැවින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ඔබේ අත්දැකීම් පරිපූර්ණ කිරීමට ඔබට උදව් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ක්‍රිස්ටිනා ටොරස් 371 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත