එල්විස් බුකටාරියු

තාක්‍ෂණය සැමවිටම මා සිත් ගත්තේය, නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් පැමිණීම ලෝකයේ සිදුවන සෑම දෙයක් ගැනම මගේ උනන්දුව වැඩි කර තිබේ. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පිළිබඳ අලුත් සියල්ල ගවේෂණය කිරීම, දැන ගැනීම සහ සොයා ගැනීම මගේ ආශාවකි.

එල්විස් බුකටාරියු විසින් 343 මාර්තු මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත