ඇලෙක්සිස් මාටිනස්

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, තාක්‍ෂණය සහ අනාගත වෙබ් ක්‍රමලේඛකයා පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක්. මම මගේ බ්ලොග් වෘත්තිය ආරම්භ කළේ 2013 දී ය. ග්ග්ලාස්ඩේ නිර්මාතෘ, මමත් මෙම ප්‍රජාවේ කොටසක් වෙමි.

ඇලෙක්සිස් මාටිනස් විසින් 526 මාර්තු මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත