داني پلی

ما په Android کې د HTC خواب سره په 2008 کې پیل وکړ. زما جذبه د هغه کال راهیسې زیږیدلې ، له دې عملیاتي سیسټم سره له 25 څخه ډیر تلیفونونه لري. نن ورځ زه د مختلف سیسټمونو لپاره د غوښتنلیکونو پراختیا مطالعه کوم ، په شمول د Android.

ډاني پلی د 1067 ډسمبر څخه راهیسې 2019 مقالې لیکلي دي