ആരോൺ റിവാസ്

ആൻഡ്രോയിഡിലും അതിന്റെ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, വെയറബിളുകൾ, ഗീക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനും എഡിറ്ററും. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാൻ സാങ്കേതിക ലോകത്തേക്ക് കടന്നു, അതിനുശേഷം, എല്ലാ ദിവസവും Android- നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജോലിയാണ്.

ആരോൺ റിവാസ് 2917 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2017 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്