DaniPlay

ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນກັບ Android ກັບ HTC Dream ໃນປີ 2008. ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຂ້ອຍໄດ້ເກີດມາຕັ້ງແຕ່ປີນັ້ນ, ມີຫລາຍກວ່າ 25 ໂທລະສັບທີ່ມີລະບົບປະຕິບັດການນີ້. ມື້ນີ້ຂ້ອຍຮຽນການພັດທະນາໂປແກຼມ ສຳ ລັບລະບົບຕ່າງໆ, ລວມທັງ Android.

DaniPlay ໄດ້ຂຽນ 1086 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2019